Serveis
ARTIC ofereix la seva expertesa científica i tècnica a les organitzacions, tant públiques com privades per a la col•laboració i desenvolupament de nous projectes, prioritzant les àrees Smart Cities I Salut, a través de qualsevol dels formats de transferencia de tecnologia existents, com la col.laboració en projectes de recerca i innovació, la llicència o venda de patents, la formació, etc.
Oferta tecnològica
Els socis d’ARTIC tenen a disposició diferents tecnologies resultants de projectes d’R+D d’aplicació inmediata al sector productiu (veure Tecnologia ready-to-market)
Productes i Serveis
Partint de la base de les capacitats nuclears de l’aliança, enfoquem l’estratègia de col.laboració en els dos grans temes smarts cities i salut, què es tangibilitzen en tota una sèrie de serveis i productes.
Missió
Potenciar les activitats de Recerca de Frontera i Innovació que contribueixin a la millora de la competitivitat de les nostres empreses i a la qualitat de vida de les persones .
Un equip d’investigadors multidisciplinar

Són ben coneguts els efectes beneficiosos d’abordar un problema tecnològic amb les capacitats d'un equip multidisciplinar. Com clarament recullen els models més eficients d'innovació, integrar diferents disciplines és un ingredient d'alt poder creatiu i resolutiu per treballar un problema concret, reduint sorprenentment el temps de desenvolupament i augmentant l'eficiència i eficàcia en aconseguir solucions radicalment noves i òptimes.

Aquesta dimensió i capacitat per abordar grans projectes fa d'ARTIC un soci interessant per a corporacions empresarials multinacionals que busquin desenvolupar projectes transversals amb l’aplicació de diverses tecnologies, i pugui servir d’argument per traslladar els seus centres d’R+D al nostre territori.

L’aliança, amb una estructura de coordinació i gestió professionalitzada, gaudeix de capacitat de diàleg amb la resta dels stakeholders, aportant solucions a les necessitats de concurrència globalitzada dels seus centres associats i serveis d'alt nivell afegit a les empreses i l'Administració.

Objectius

ARTIC neix com una aliança sense ànim de lucre entre dos Centres Tecnològics Avançats de la xarxa TECNIO (Fundació Barcelona Media i Fundació CTM Centre Tecnològic) i un Centre d'R+D de la xarxa CERCA (CIMNE, Centre Internacional de Mètodes Numèrics per Enginyeria), amb l’interés de captar i gestionar grans projectes d’empreses i consorcis europeus. Concretament preten:

 • Contribuir eficaçment a la millora de la competitivitat de la indústria en el mercat global, del progrés tecnològic i la innovació de l'empresa, la millora de les organitzacions i de la qualitat de vida de les persones.
 • Garantir i potenciar el model de recerca de frontera de qualitat.
 • Ser un referent internacional de la investigació aplicada i de la creativitat empresarial.

Un objectiu preferent per tant de l'aliança ARTIC és el d‘aportar a les nostres empreses un partner tecnològic més robust i multidisciplinar, amb la suficient dimensió que els permeti també participar més i millor als programes del H2020.

No només volem ser una nova forma d'organització, sinó també d'aprenentatge, que generi un ecosistema estimulador del progrés tecnològic i la innovació, ajundant a:

 • Reduir incerteses i debilitats sumant capacitats per obtenir economies d'escala.
 • Contribuir a una fertilització creuada apofitant sinèrgies: generant nou coneixement tecnològic innovador
 • Reforçar posicions competitives i estratègiques, facilitant l'accés a nous mercats.
 • Esdevenir l’interlocutor únic de l’empresa.

Ens aliniem amb els 4 pilars fonamentals de la nova política europea de cohesió RIS3 i els objectius del nou programa marc H2020. Els nostres objectius estratègics son:

 • Prioritzar línies en funció de les fortaleses dels centres i l'especialització internacional.
 • Desenvolupar les tecnologies dels centres de l'aliança i les seves aplicacions.
 • Investigar en les grans qüestions que afecten els ciutadans europeus.
 • Implantar un sistema d'avaluació dels resultats de les actuacions de ARTIC.
Presentació

Hom és conscient de la necessitat de definir un nou model d’organització que integri característiques dels centres de recerca i tecnologia. En aquest sentit, tres organitzacions (Barcelona Media, CTM i CIMNE) van acordar al 2013 la creació d’un institut català de recerca aplicada, innovació i creativitat tecnològica (ARTIC). Aquest institut incorpora centres i organitzacions excel•lents des del punt de vista de resultats de la recerca i de transferència tecnològica al sector industrial.

Es pretén que ARTIC es converteixi en un referent internacional de la recerca de frontera i de transferència al sector industrial; un actor clau en l’ús del coneixement com a motor de transformació del teixit productiu, participant en tota la cadena de valor, per tal d’avançar de forma sòlida cap a la visió 2020.

La iniciativa ARTIC pretén posicionar-se institucionalment en l'àrea de la recerca de frontera i el suport a la innovació empresarial, responent també a la necessitat de coordinació i priorització de recursos per tal de desenvolupar projectes de recerca adequats a les necessitats de la nostra societat. Es persegueix fomentar treballs de recerca d’excel•lència i innovació, connectats amb l’entorn, els reptes socials i les necessitats reals del nostre teixit empresarial en les àrees: Enginyeria, materials i Sector Media, centralitzant els seus esforços en la aplicació d’aquestes àrees del coneixement en el desenvolupament de solucions per Smart Cities i Salut.

Visió
Ser el centre de referència en la recerca i la transferencia de tecnologia davant les empreses, institucions i l’Administració jugant un paper rellevant en la millora económica i el benestar social.